LieferbedingungenALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JOZA BV

Algemeen


Artikel 1.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen Joza BV en de opdrachtgever(s).

1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Joza BV zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van Joza BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Overeenkomsten

Artikel 2.

De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door Joza BV van een opdracht van de opdrachtgever.
Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van Joza BV, alsook uit het feit dat Joza BV uitvoering geeft aan de overeenkomst.


Prijs / Betaling

Artikel 3.

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging ondergaan, is Joza BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen,
ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden.
Joza BV maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst,
is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

3.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum.

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is Joza BV gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op Joza BV in mindering te brengen op het door de opdrachtgever aan Joza BV verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt,
voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


Levering

Artikel 4.

4.1 Levering geschiedt franco aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Indien de levering zaken betreft met een waarde van minder dan Euro 2000 is Joza BV gerechtigd vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.2 De levertijd gaat in op het door Joza BV op de orderbevestiging vermelde tijdstip.

4.3 De door Joza BV opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde,
door Joza BV bestelde materialen. Indien buiten schuld van Joza BV vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.
De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van Joza BV is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.
4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de Joza BV, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan Joza BV, is Joza BV gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die Joza BV op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Overmacht

Artikel 5.

Onder `overmacht' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Joza BV onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien -
die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen:
oorlog, oorlogsgevaar, oproer, burgeroorlog, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Joza BV of diens leveranciers.

Opschorting en ontbinding

Artikel 6.

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Joza BV gerechtigd terstond,
hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes landen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Joza BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Joza BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit,
of indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Joza BV te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of stillegging van het bedrijf van de opdracht- gever,
is Joza BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1. en 2. van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.
Zekerheden / eigendomsvoorbehoud


Artikel 7.

7.1 Indien Joza BV gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten,
zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst.

Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is Joza BV vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van Joza BV op vergoeding van schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door Joza BV geleverde zaken. Joza BV blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald.
Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen.
Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is Joza BV gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Aansprakelijkheid


Artikel 8.

8.1 Joza BV is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voorzover:
- de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Joza BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten;
- Joza BV het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Joza BV en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd,
althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
Joza BV zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door Joza BV komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Garantie

Artikel 9.

Door Joza BV afgegeven garanties met betrekking tot niet door Joza BV geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voorzover de leverancier van Joza BV een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt.


Reclames / klachten

Artikel 10.

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan,
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Joza BV schriftelijk bij aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Toepasselijk recht

Artikel 11.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

Artikel 12.

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Heerlen, onder voorbehoud van het recht van Joza BV om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.